Lec per [italiano]

Tegnir sù l'autonomìa: tor pèrt a la Reforma del Statut spezièl del Trentin Sudtirol. Benvegnui sul sit!

L Statut l'é la lege fondamentèla sun chela che vegn endrezà noscia autonomìa. Sun chest sit l'é a la leta l prum document lurà fora da la Consulta per la reforma del Statut coi criteries e i endrec prinzipèi en discuscion (descheche l'é pervedù da la lege dai 2 de firé del 2016, n.1).

Da setember 2016 en cà, la Consulta la se à dat jù per enjignèr n document che troa fora l'endrez prinzipèl per la reforma del Statut. L'obietif l'é chel de mantegnir e renforzèr i livìe de autonomìa e autogoern arjonc, de i svilupèr de più e de agiornèr l Statut en referiment al contest costituzionèl e european . Delaìte de chest contest de evoluzion e de mudament fèsc besegn na reforma del Statut, spetèda da temp, avisa da canche la lege costituzionèla n. 3/2001 l'à mudà a na vida fona la logica di raporc anter Stat e Regions, col meter jù da nef béleche dut l Titol V, Pèrt seconda de la Costituzion.

Obietif de la fasa de partezipazion, che scomenza col prum document metù jù da la Consulta, l'é chel de binèr sù osservazions, proponetes, comenc, valutazions di sentadins, enc publics, sociazions e organisazions, che vel dèr jù sie consees en cont de co mudèr l Statut per tegnir sù l'autonomìa del Trentin Sudtirol . La Consulta la é coleèda co la Convenzion de Busan che la é dò a meter jù sia proponetes de reforma del Statut. Nosc Statut l'é regionèl e tol ite la doi provinzies autonomes che les cogn donca portèr dant na proponeta de reforma coordenèda. Per respetèr la spezifizità de la doi Provinzies l'é stat dezidù de lurèr a na vida paralela – la Consulta la é dò che la se cruzia per la provinzia de Trent, la Convenzion per la provinzia de Busan -e de coleèr i doi percorsc.
La proponeta metuda jù da la Consulta l'à troà fora 8 ambic tematics conscidré de gran enteress e de emportanza per la reforma del Statut e per ogne un:
    – condizions e criteries , che i met dant l'ambit tematich e i despiega l contest per chel che l'é stat portà dant la proponetes;
    – endrec prinzipèi , che i tol ite la proponetes toutes sù da la Consulta dò che les é states descoretes fora e che, vedù i resultac del prozess de partezipazion, les sarà a la basa del document finèl che l vegnarà portà dant al Consei provinzièl;
    – autra opinions dates jù endèna la discuscions , che porta dant autra osservazions e proponetes .

L'envit l'é chel de se enscinuèr e jir ite tel sit per valutèr e comentèr i endrec metui jù da la Consulta e jontèr ite proponetes neves. Per ge dèr l met a duc de tor pèrt, ence en cont de argomenc desvalives da chi troé fora da la Consulta, l'é a la leta 2 arees:una ledia, olache l'é possibol jontèr ite autra proponetes, e l'autra per meter ite documenc, che aessa da ruèr tras mail e tras posta. .

Canche la fasa de partezipazion la sarà serèda sù, duta la osservazions les vegnarà toutes en conscidrazion per meter jù l projet de reforma . Duta la scomenzadives leèdes a la fasa de partezipazion, la ocajions de confront publich e l'andament de la partezipazion i vegnarà documenté tel sit internazionèl de la reforma del Statut e su gé tole pèrt

Canche vegnarà serà sù i sie meisc de partezipazion, la Consulta la cogn lurèr fora l document finèl tras na proponeta de reforma da ge portèr dant al Consei provinzièl che l dezidarà se meter a jir l prozediment de revijion del Statut. Dò che sarà stat aproà da pèrt del Consei provinzièl e regionèl l prozediment pervedù per la reforma chest l vegnarà serà sù co la valutazion da pèrt del Parlament talian. I passajes per fenir sù l prozediment de reforma del Statut i é tropes e i serf per arsegurèr noscia "lege fondamentèla" . L lurier de la Consulta e la partezipazion di sentadins, pervedui per la pruma outa, doventa esprescion de identificazion costrutiva de la popolazion co l'autonomìa spezièla e chest arà sie peis.

Dai 13 de mèrz enscin a setember del 2017 duc pel tor pèrt..
Per l fèr bèsta se enscinuèr e jir ite tel sit (sun chesta piata te la striscia en aut).

Per cognoscer inout:
    – Prum document lurà fora da la Consulta (pdf)
    – Istruzions per la doura: coche funziona. IoPartecipo /Gé tole pèrt (FAQ)
    – Tor pèrt a na vida percacenta e dreta (netiquette)
    – Glossèr (minamal)