Les as [italiano]

Vourbourt: bichtestn rif, kontèst, vurm

Envire trong de autonomi: toalnemmen en bècksl van ausònder Statut van Trentin – Südtirol. Guat kemmen asn sito!

Der (Statut) ist der bichteste akt as paschraip de inser autonomi. Asn doi sito vinnt men der vourdokument gamòcht van (Oa'netrèff ver en bècksl van Statut) pet de bichtestn virm ont adrèssn (no en sèll as paschraip s gasetz n. 1 va de 2 van hourneng 2016).

Van leistagest 2016, der O a'netrèff hòt nogaòrbetet ver za schraim an dokument as paschraip de riven ver en bècksl van Statut. Der rif ist der sèll za derhòltn ont versterchern de autonomi ont tea' u'richtn der Statut no en de Kostituzion ont en europeische kontekst.

Sperrt der tritt ver za nemmen toal, der Oa'netrèff hòt auser tschauk òlla de vrong as kemmen sai' ont hòt tschrim der Rifakt. As de 26 van merz 2018 der Oa'netrèff hòt u'ganommen, pet òlla de stimmen oa'ne, der Rifakt pet de vourtschbinnen ver en bècksl van Statut va autonomi. As de 4 van moi 2018 der Rifakt ist kemmen vourstellt en de presidentn van provinzalrot Bruno Dorigatti ont en president van de autonome Provinz va Trea't Ugo Rossi.

Ver za bissn eppes mear:
    – Vourdokument gamòcht van Oa'netrèff
    – Abia za tea': ver za prauchen I nimm toal
    – Rècht t oalnemmen
    – Innhòlt