Les as [italiano]

Vourbourt: bichtestn rif, kontèst, vurm

Envire trong de autonomi: toalnemmen en bècksl van ausònder Statut van Trentin – Südtirol. Guat kemmen asn sito!

Der (Statut) ist der bichteste akt as paschraip de inser autonomi. Asn doi sito vinnt men der vourdokument gamòcht van (Oa'netrèff ver en bècksl van Statut) pet de bichtestn virm ont adrèssn (no en sèll as paschraip s gasetz n. 1 va de 2 van hourneng 2016).

Van leistagest 2016, der O a'netrèff hòt nogaòrbetet ver za schraim an dokument as paschraip de riven ver en bècksl van Statut. Der rif ist der sèll za derhòltn ont versterchern de autonomi ont tea' u'richtn der Statut no en de Kostituzion ont en europeische kontekst . S ist noat ont zait gaben za vernaiern ont bècksln der Statut , iberhaup no en gasetz n. 3/2001 as hòt gabèckslt de zòmmpintn zbischn Stòtt on Region ont tschrim van ait der Titl V, Zboate toal va de Kostituzion.

Der earste tritt as der Oa'netrèff ist gariaft za mòchen ist der sèll za schraim an vourakt bou as men tuat aunemmen paitrogn, vourtschbinnen , ont schatzn van lait, van òllgamoa 'n innrichtn, van vraischòftn ont va òndra as enteressiart sai ' za gem rotn ver en vurm za bècksln der Statut asou za meing aupaun de autonomi van Trentin – Südtirol. Der Oa 'netrèff heart se pet de (Konvenzion va Poazn) as noch ist za paroatn vourtschbinnen ver en bècksl van Statut. Der inser Statut i st regional ont nimmp zòmm peada de zboa autonome provinzn as miasn asou envire trong an oa'zege bècksl. Ver za unterstitzn peada de Provinzn ist kemmen tsbunnen za gea' envire zòmm – der Oa'netrèff geat envire pet de òrbetn va de provinz va Trea 't, de Konvenzion geat no en de òrbetn va de provinz va Poazn – derno zòmmhengen de zboa òrbetn.

De vourtschbinn gamòcht van Oa'netrèff hòt derkennt 8 toaln as runt bichte sai ' za trong envire en bècksl van Statut ont ver òll oa'n: :
    – vourbeirter ont virm , as vourstelln ont derklorn abia as tsbunnen kemmen sai' de vourtschbinnen;
    – bichtestn adrèssn , as drinhòltn de vourtschbinnn van Oa 'netrèff as derno za h om gaheart òndra auskennetalait aa, bar t sai' der rifdokument as bart kemmen vourstellt en Provizalro
    – òndra sòchen as ausser kemmen sai ' bail de trèffn, asou za hom mearer rotn ver za meing klòffen mearer envir e .

De innl o n ist de sèll za gea ' drinn en sito o nt schraim de adrèssn gaòrbetet van Oa'netrèff ont derzua leing naia vourtschbinnen . Ver za gem de moglechket en òlla za nemmen toal, aa benns sai ' argomentn as der Oa'netrèff nèt vourstellt hòt, hòts òndra zboa tailn, oa 'na vrai, bou as men mu' derzua schraim vourtschbinnen, de ònder ver de dokumentn as ver mail oder post kemmen.

Sperrt d er doi tritt, òlla de paitrong barn kemmen ausser tschauk ver za leing oar der projekt va bècksl . òlla de nain òrbetn, de òllgamoa'n zòmmtrèffn ont abia as noch ist za gea' envire de òrbet, bar t kemmen ausstellt asn ( istituzional sito van bècksl van Statut ) ont asn ( i derzeil ).

Sperrt de secks mu'netn va toalnemm, der Oa'netrèff ist gariaft za schraim der rifdokument pet a vourstell za lòng lesn en Provinzalrot as asou bart meing u 'nemmen oder nèt s bècksl van Statut. Derno van u'nemmen van Provizalrot ont van Regionalrot, der iter ver en bècksl bart se riven pet de bol van balsc h Parlament. òlla de tritt ver en iter van bècksl van Statut sai' vil ont men praucht sa ver en inser "gruntgasetz". De òrbet van Oa'netrèff ont s toalnemmen van lait, ver en earste vòrt, sai' a derstellket van lait keing de ausònder autonomi ont ver dòss barn sa giltn .

Va de 13 van merz finz en leistagest 2017, òlla barn meing toalnemmen.
Ver za tea' s praucht men lai u n mellnse asn sito (as de doi sait, as de stòng zeiberest).

Ver za bissn eppes mear:
    – Vourdokument gamòcht van Oa'netrèff
    – Abia za tea': ver za prauchen I nimm toal
    – Rècht t oalnemmen
    – Innhòlt